JAWA - Studio Wykończenia Wnętrz

profesjonalizm i doświadczenie

Regulamin serwisu

 

I. Pojęcia ogólne

● Regulamin – niniejszy regulamin
● Serwis – serwis internetowych “Jawa Wood”, działających pod adresem https://jawa.pl/
● Usługodawca – firma “Jawa Bydgoszcz Sp. z o.o.” z adresem siedziby: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, NIP: 5542997512, KRS: 0000925019,
● Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
● Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

 

II. Postanowienia ogólne

● Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
● Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
● Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
● Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
● Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
● Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

 

III. Warunki używania Serwisu

● Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
● Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
● Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
● Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
○ urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
○ połączenie z internetem,
○ dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
○ włączoną obsługę skryptów JavaScript,
○ włączoną obsługę plików Cookie
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
● Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
○ bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
○ bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
○ bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
○ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
○ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
○ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
● W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

● Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
● Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
● Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
● Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
○ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
● Warunki świadczenia usługi Newsletter:
○ podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
○ weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
○ wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
● Zakres usługi Newsletter:
○ powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
○ powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
● Wypisanie się z usługi Newsletter:
○ Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
○ Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
○ Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

 

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

● Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
○ Formularz kontaktowy
● Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
○ Adresu e-mail
○ Telefonu kontaktowego
● W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.

 

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
● Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
○ Adres IP
○ Typ przeglądarki
○ Rozdzielczość ekranu
○ Przybliżona lokalizacja
○ Otwierane podstrony serwisu
○ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
○ Rodzaj systemu operacyjnego
○ Adres poprzedniej podstrony
○ Adres strony odsyłającej
○ Język przeglądarki
○ Predkość łącza internetowego
○ Dostawca usług internetowych
○ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
■ Płeć
■ Wiek
■ Zainteresowania
○ Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
■ Dane związane z remarketingiem
■ Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
● Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
● Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera: adres e-mail

 

VII. Prawa autorskie

● Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
● Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
● Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
● Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

 

VIII. Zmiany Regulaminu

● Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
● Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
● Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

 

IX. Postanowienia końcowe

● Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
● Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
● Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
● Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
● Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
● Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
● We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
○ Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
○ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: jawa@jawa.pl
○ Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 52 328 95 46
● Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

Mapa strony